Day: January 5, 2019

Đèn LED quang hợp giúp cho sự tăng trưởng của thực vật là gì?

Đèn LED quang hợp giúp cho sự tăng trưởng của thực vật là gì?

Giống như con người và động vật, thực vật cần năng lượng để tồn tại và phát triển. Chúng tự tạo ra thức ăn thông qua một quá trình gọi là quang hợp, chỉ xảy ra khi có ánh sáng. Quá trình này diễn ra trong lục lạp sản xuất thực phẩm của thực vật; […]

Read more